Skip to main content

Potrebna projektna dokumentacija

1. Informacija o lokaciji

Sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli na osnovu planske dokumentacije.

2. Lokacijski uslovi

Su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu i i sadrži sve uslove za izradu tehničke dokumentacije.

Lokacijski uslovi se izdaju za izgadnju, odnosno dogradnju objekata za koje se izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infra strukturu.
Uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova podnosi se Idejno rešenje budućeg objekta, odnosno dela objekta(skica,crtež,grafički prikaz i sl.)
Lokacijskim uslovima može se predvideti i fazna , odnosno etapna izgradnja.

Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke,tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu Idejnog projekta,Projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje.

3. Idejno rešenje

Idejno rešenje je prikaz planirane koncepcije objekta, sa prikazom i navođenjem svih podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova.

Idejno rešenje se izrađuje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova i kao deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.

4. Idejni projekat

Se izrađuje za potrebe izgradnje objekata i izvođenja radova.U posebnik slučajevima podleže stručnoj kontroli od strane revizione komisije.
Idejni projekat je skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju: namena,položaj,oblik,kapacitet,tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta i okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat.

5. Projekat za građevinsku dozvolu

Se izrađuje za potrebe pribavljanja rešenja o građevinskoj dozvoli.
Projekat za građevinsku dozvolu je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se definišu:

 • Položaj i kapacitet objekta na lokaciji
 • Funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva
 • Prostorno oblikovanje
 • Izbor konstruktivnog sistema
 • Dimenzionisanje glavnih elemenata konstrukcije
 • Načelni izbor građevinskih materijala,instalacija i opreme,čime se obezbeđuje ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva za objekat.

Projekat za građevinsku dozvolu podleže tehničkoj kontroli:
Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu obuhvata:

 • Usklađenost sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima
 • Uskađenost sa zakonom i drugim propisima
 • Usklađenost sa tehničkim normativima
 • Usklađenost sa standardima i normama kvaliteta
 • Međusobna uslađenost svih delova tehničke dokumentacije
 • Uslađenost projekta sa rezultatima prethodnim istraživanjima
 • Ocenu odgovarajućih podloga za temelje objekta
 • Provera ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata
 • Stabilnost i bezbednost objekta
 • Racionalnost projektovanih materijala
 • Uticaj na životnu sredinu i susedne objekte

6. Projekat za izvođenje

Je skup međusobno usaglašenih projekata neophodnih za izvođenje građevinskih,zanatskih i instalaterskih radova i drugih radova.
Projektom se utvrđuju građevinsko-tehničke,tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama,tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradju objekta,investiciona vrednost objekta kao i uslovi održavanja objekta.

Projektom za izvođenje se razrađuju detalji i tehnološka rešenja koji su određeni projektom za građevinsku dozvolu, kao i idejnim projektom za rekonstrukciju objekta,koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova.
Projekat za izvođenje se izrađuje za potrebe građenja objekta i izvođenja radova. Izrada projekta za izvođenje je obavezna i za izvođenje radova na rekonstrukciji objekata, koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova.

7. Projekat izvedenog objekta

Izrađuje se za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole,korišćenja i održavanja objekta. Projekat izvedenog objekta izrađuje se za sve objekte za koje se pribavlja građevinska dozvola.
Projekat izvedenog objekta je projektat sa izmenama nastalim u toku građenja objekta.

POTREBNE SU VAM USLUGE PROJEKTOVANJA ILI NADZORA?

Nudimo vam usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novih objekata i nadzor nad izgradnjom