Skip to main content

Projektna dokumentacija

Elaborat energetske efikasnosti zgrade

je elaborat koji obuhvata proračune, tekst i crteže izrađene u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada i sastavni je deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole, ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji , sanaciji objekta kao i energetskoj sanaciji.

Rekonstrukcija, dogradnja, obnova, adaptacija, sanacija i energetska sanacija postojećih zgrada

dobija sve više na značaju uvođenjem novog pristupa koji podrazumeva i parametre energetske efikasnosti.

Uveden je novi termin obimnija obnova koji podrazumeva izvođenje građevinskih i drugih radova na adaptaciji ili sanaciji na postojećoj zgradi kada je: ukupna predračunska vrednost radova na obnovi veća od 25% vrednosti zgrade, isključujući vrednost zemljišta na kojoj se zgrada nalazi. Više od 25% površine omotača zgrade podvrgnuto je energetskoj sanaciji uz poštovanje oblikovne i funkcionalne celovitosti delova zgrade.

Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

je lice koje izrađuje elaborate, vrši energetski pregled i učestvuje u energetskoj sertifikaciji zgrada i koji poseduje licencu za energetsku sertifikaciju zgrada.

Nadležna institucija za izdavanje licenci je Inženjerska Komora Srbije.